Freitag Dozenten & WS

WS 1

11:00 - !3:00

Silvia Brazzoli

Shimmy Technik


WS 2

13:30 - !5:30

chérine

Trommel-Solo-Choreografie


WS 3

15:45 - !7:45

Aliah

Romantic Style Choreografie


WS 4

15:45 - 17:45

Kaidi + Salah

Shaabi-Choreo

Tanz-Choreografie für die shows!